درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است


به طور کلی در مورد پیدایش و تحول ادیان می توان به دو نظریه اشاره کرد.

تحول تاریخی

این  نظریه بر پایه نظریه تکامل  اجتماعی است  که  خود تحت تاثیر نظریه "تکامل انواع"  داروین می باشد. بر طبق این نظریه، دین هم مانند اقسام موجودات یا سایر دانش‌ها و گروه‌های اجتماعی تدریجا" به وجود آمده است، دین پس از گذر از پیچ وخم تاریخ وتحت تاثیر علل مختلف اجتماعی ،تاریخی وپشت سرگذاشتن  تغییر و تحولات متعدد سرانجام به شکل امروزی خود ظاهر گردیده است.

  • حسین رهنمائی

شاید بتوان گفت مطالعه تاریخ انسان چیز زیادتری از بررسی ادیان ومذاهب نیست. از ایجاد نخستین تمدن های بشری  شاهد خودنمایی پدیده ای به نام دین ومذهب بوده ایم . فارغ از اینکه مبدأ دین را فطرت الهی ویا تکامل احترام به روح بزرگان قبیله یا اشیاء و... بدانیم زندگی بشر همواره با دین در گیرودار بوده است. در یک نگاه کلی ادیان ومذاهب مختلف مشهور جهان را می توان در4 دسته شامل ادیان بدوی،ادیان هندی وچینی، ادیان ایران و اروپای باستان و ادیان ابراهیمی تقسیم بندی نمود .قبل از ورود به اصل مباحث ابتدا تبیین کوتاهی از  واژه های اصلی مورد استفاده در فصول ارائه می شود  وسپس به ترتیب یادشده به مطالعه ادیان خواهیم پرداخت.

  • حسین رهنمائی


تاریخ فلسفه وعلم ،همواره شاهد  تعامل طولانی فیلسوف با فیزیکدان و منجم بوده است. فهمی که از طریق نجوم (علم بشر به موجودات آسمانها) و فیزیک (دانش بشر به موجودات زمینی) نصیب بشر می شد، بهانه ای می شد برای فیلسوف تا تفسیر خود از هستی را ترمیم کند. از دیگر سوی دیدگاه های  هستی شناسانه فلسفی ،  جهت گلی فعالیت دانشمندان فیزیک  ونجوم را مشخص می کرد.وگاه موضوعات جدیدی که در حوزه علم کشف میشد شبهاتی را فراروی فیلسوف می گذاشت که آراء قبلی وی را به چالش میکشاند ، همین چالش باعث ترمیم آراء فیلسوف م زایش آراء فلسفی جدید م یشد . بدین تریب ،این دو دائما در حال تعامل بوده اند.

  • حسین رهنمائی