درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

قصه کتک زدن زن ها

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۶:۰۲ ب.ظ

قصه کتک زدن زنها درقران

یک بحث قرانی

 

چند شب پیش به دیدار دونفراز آشناهای قدیمی که هردو ازخلبانان موفق ومومن  نیروی هوایی ارتش بودند رفته بودم ضمن صحبتهای مختلف ازاینجا وآنجا به طورتصادفی هردو بزرگوار سؤال مشترکی را مطرح کردند وبرای مدتی محور بحث ما  سؤال آنها شد دیدم بد نیست شما هم از ماجرا باخبر باشید .

 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

سؤال: اگراسلام دین حق گراست واگر حقوق انسانی به بهترین وجه دراسلام تأمین است پس حکم خدا در قران مبنی بر  کتک زدن زن چیست؟آیا این نوعی بی عدالتی درحق زنان نیست؟

البته این رابگویم که سؤال آن دو بخاطر تردید درمبانی دینشان نبود بلکه به این خاطر بود که درمقابل دیگران وایراد گیرندگان توانایی پاسخ مستدل داشته باشند.

اما پاسخی که من دادم باکمی دخل وتصرف وخلاصه گویی به شرح ذیل بود

 

پاسخ :

ابتدائاً باید تذکر بدهم که دین اسلام یک مجموعه دستورات منسجم ومرتبت است که فهم بسیاری اززوایای آن متوقف برفهم زوایای دیگری ازاین مجموعه است واستناد به یک آیه یایک روایت بدون توجه به آیات وروایات دیگر کار اشتباهی است وباعث قضاوت بیجا واحیانا خطا خواهد بود

بسیاری از احکام اسلام مثل قطعات یک پازل هستند که اگر تنها بدان نگاه شود بی قواره ونافرم اند اما وقتی کنار سایر قطعات قرار می گیرد یک مجموعه شکیل ومنتظم وهماهنگ رابه نمایش می گذارد .

 

مناسب است ابتداءً خود آیه مورد نظر را ببینیم تا به قضاوت درست نزدیک شویم

 

"...... واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلاً ....."

 

".....وآن زنانی که که ازمخالفت وناشزگی شان بیمناکید را باید نخست موعظه شان کنید پس اگر مطیع نشدند ازخوابگاههایشان دوری گزینید واگربازمطیع نشدند آنها رابازدن تنبیه کنید چنانکه اطاعت کردند دیگر برآنها حق هیچ تعرضی ندارید ......."

 

ملاحظه می فرمایید که حکم زدن آخرین راه برای حل یک مشکل خانوادگی عنوان شده است .

همانگونه که درقوانین اجتماعی همه کشورها وجوامع انسانی پس از آموزش وتذکر ونهایتاً اخطار همه قانون ها راه حل خشونت وتوسل به زور را بیان کرده اند

این امر نه تنها درکشورهای اسلامی بلکه درهمه کشورها جاری وساری است بنابراین به اعتراف همه حقوقدانان اعمال خشونت نیز به هرحال یک راه است هرچند آخرین آن؛  به همین نسبت درخانواده نیز باید گفت دررابطه بین والدین با فرزندان و نیز رابطه همسران درصورت تخطی ازوظایف مراحل فوق باید باشد البته هرکدام ازمراحل با توجه به فضای خانواده باید تعریف شود مسلماً شلاق واعدام هیچگاه به عنوان یک مرحله درخانه مطرح نخواهد بود.

نکته دیگر که باید مدنظر داشت آن است که مطالب یاد شده درحیطه قانون تقابل حق و وظیفه بیان شده است به این معنا که داشتن یک سری حقوق بخاطر بردوش داشتن یک سری وظایف است واینگونه نیست که دردین عدالت محوری همچون اسلام دراصلی ترین کانون تربیتی اجحاف باشد .

نگاهی به روایاتی که درباره نحوه ارتباط زن وشوهر صادر شده است این نکته رابرای ما مبرهن می سازد که درمقابل انبوه وظایفی که اسلام بردوش مرد نهاده است ( نظیر وظیفه تأمین معاش ؛ نفقه زن وفرزندان ؛تامین مسکن ؛ تامین پوشاک زن درحد شأن زن - ونه حداقل پوشش- حمایت روحی وتأمین آسایش روانی همسر ؛درنظر داشتن ظرایف روحی وروانی او وملاطفت با او وگذشت ازخطاها واشتباهاتش ؛ ابراز علاقه درجهت تأمین امنیت عاطفی او ؛وحتی وجوب تأمین نیازهای جنسی زن ازطریق مشروع و......) تنها دوسه وظیفه برعهده زن نهاده شده است

تمکین جنسی وتأمین نیازهای جنسی مرد

حضور درخانه مرد وخروج با اذن او

حفظ احترام واطاعت درامور مدیریتی منزل که از بین این سه اولی  به دلیل نقشی که در تداوم عاطفی بین همسران دارد اصلی تر تلقی شده است

 

اکنون اگرمرد یازنی ازوظایف خویش تخطی کند چندانکه بنیان خانواده به خطر تهدید شود باید مراحل مورد نظر حقوقدانان اجراشود یعنی اول آموزش بعد تذکر سپس اخطار ونهایتا اعمال مجازات وخشونت

درمورد نظر ایه اگرزنی اصلی ترین وظیفه خویش یعنی تمکین رانسبت به شوی خویش روانداشت ابتداءً تذکر وموعظه سپس فشار عاطفی وروانی

-تنها گذاشتن زن دربستر یاپشت کردن به او دربستر باتوجه به حالات عاطفی زنان به طور قابل ملاحظه ای بر آنان سخت است ومیتواند باعث تغییر اتی دررفتارآنان گردد

درمرحله بعد اگر باز زن به ناشزگی (عدم تمکین ازشوهر) ادامه داد منطقا باید مرحله فشار های سخت تر اعمال شود

مطلب مهم دیگر که درسرنوشت این بحث بسیار تأثیر گذار است آن است که این زدنی که قران طرح کرده اگر مطابق تبصره های مربوط به کتک زدن تربیتی دراسلام مطرح شده است اعمال شود عملا از زدن تنها اسمش است ونه چیز دیگر

ملاحظه بفرمایید زدنی که نباید پوست آسیب ببییند  نباید سرخ یاکبود شود نباید عضوی قطع یاشکسته شود عملا زدن نیست بلکه شیر بی یال ودم واشکم است

به نظر میرسد شریعت مقدس اسلام حکم زدن –آنهم به این شکل به ظاهر بیفایده که نه درد نه کبودی نه شکستگی ونه ... رادرپی ندارد – راتنها برای این گذاشته است که مرد بتواند زن راتهدید کند تا اوبه راه آید

 

درواقع این مردان هستند که باید اعتراض کنند که خدایا آخر این چه حقی است که به مادادی که بتوانیم بزنیم اما به گونه ای بزنیم که هیچ تأثیر نامطلوبی نداشته باشد .

 

پاسخ این اعتراض مردان هم همان است که آمد :درواقع این حکم بیش ازآن که جنبه مجازاتی وخشونتی داشته باشد جنبه راه گشایی برای خروج ازمعضلات خانوادگی است ومسلم است که کتک زدن به شکل واقعی وآنطور که دربیرون ازخانواده دردعواها مرسوم است هیچگاه درخانه نمی تواند صلح وآرامش واقعی را به ارمغان آورد

بدنیست یادآور شوم که درشریعت مقدس اسلام ملاحظه لطافت روحی زنان به شدت تأکید شده است چندانکه درواقعه ای هنگامی که یکی ازخانمهای حاضر درمنزل امام صادق(ع) که بارداربود باشنیدن ورود امام به خانه سراسیمه ازپلکان پایین میاید وبه همین خاطر برزمین می خورد وجنین داخل شکمش سقط می شود  امام پس از بازگشت حالت عادی به او میفرماید من خیلی ناراحت شدم اما نه به خاطر کشته شدن فرزندی که ازتودارم بلکه به این خاطر که تو ازمن وحشت داشتی .

می بینید که درچنین فضایی که حتی ترس زن ازشویش مذموم است کتک زدن راباید  غیر ازآنچه درظاهر برداشت می کنند معنا بکنیم والا با سایر قطعات پازل نظام اخلاقی اسلام ناسازگار خواهد بود .

 


 

 • حسین رهنمائی

کتک زدن زن ها

خشونت علیه زنان

نظرات  (۱۲)

با سلام

تحلیل جالبی است. پرسشی است که مدتها ذهن مرا به خود مشغول کرده است: بحث اجتهاد و رعایت ضرورتهای زمان و مکان چه قلمروی دارد؟ آیا به عنوان مثال مراجع می توانند در این قبیل موارد هم اجتهاد کنند؟ هر پاسخی دارید باید حاوی ملاک مشخصی باشد و موردی نباشد

موفق باشید

این هم یک نظره!
ببخشید  آقای دکتر ممکنه بحث برده داری را هم اینجا بیاورید  و همینطور چندین مقاله ای که در رابطه با عزاداریها ی عاشورا دارید و...
شما دانشمند توانایی هستید مهمتر اینکه واقع بین میباشید و با اطمینان میشود نظراتتان را پذیرفت
 • ناصر دوستعلی
 • یعنی چشممان درآمدهاااا
  قرمز و مانیتور و...

  :)

  قسمت وظایف شوهر هم بسی بسیار جالب بود
  طفلکی شوهرها
 • رضا نوراللهی
 • سلام آقای دکتر  عزیز
  جالبه در عرف ما ایرانی ها این زنها هستند که قهر می کنند و خانه را به مقصد خانه پدر محترمشان ترک میکنند در صورتی که در این آیه اشاره شده که مرده باید خانه را ترک کنن نه زنها .... باز بی چاره مردها...
 • رضا نوراللهی
 • سلام آقای دکتر عزیز 
  در عرف ما ایرانی ها وقتی زن و مرد حرفشون میشه این زنها هستند که منزل رو به مقصد خانه پدر محترمشون ترک میکنن در صورتی که در آیه اشاره شده که  مردها  باید خانه را ترک کنن... باز هم باید گفت بی چاره مردها.

  با سلام .

  وقتی متن دوباره خونده بشه متوجه میشین که کمی سستی تو نوشتنش داره.اولین سوالی که به ذهنم رسید که برخاسته از نوع نگارش یه خردهِ عجیبِ استادمون هست،اینه که امام صادق (ع) هر زنی که تو خونشون اعم از خانمشون یا خدمتکار بوده همسرشون بودن که ازشون بچه داشتن!؟!هر چند شاید مهم نباشه ولی بهتره درست تر! بنویسیم دیگه...

  ...چندانکه درواقعه ای هنگامی که یکی ازخانمهای حاضر درمنزل امام صادق(ع) که بارداربود باشنیدن ورود امام به خانه سراسیمه ازپلکان پایین میاید وبه همین خاطر برزمین می خورد وجنین داخل شکمش سقط می شود  امام پس از بازگشت حالت عادی به او میفرماید من خیلی ناراحت شدم اما نه به خاطر کشته شدن فرزندی که ازتودارم بلکه به این خاطر که تو ازمن وحشت داشتی .

  !!!!

   

  استاد به نظر من رفتار زن و شوهر ها با هم توی هر دورانی به یه شکلی بوده مثلا قدیم اگر شوهر زنش رو کتک می زده یا یه زن دیگه می گرفته درسته زن ناراحت می شده اما کلا امری عادی بوده و زن به دل نمی گرفته و خونه شوهرش رو ترک نمی کرده و همه اونو به صبوری دعوت می کردن اما الان دوره عوض شده و اگه مردی تحت هر شرایطی زنش رو کتک بزنه زن دیگه نمی تونه با اون مرد زندگی کنه و اون مرد برای زنش دیگه ارزشی نداره به نظر من کتک زدن زنها دوره خاص خودش رو داشته و این آیه برای اون دوره است و اما این جا یه تضاد پیش میاد و جاودان بودن و مناسب همه دوران ها بودن قرآن زیر سوال میره لطفا اگه میشه ایراد های این نظر رو بگید و بنده رو قانع کنید ممنون

  پاسخ:
  با سلام لطفا ایمیل بدید چون سوالتون دیگه وقتش گذشته این مطلب مال خیلی وقت پیش بود
  در حقیقت مرد با انجام این وظایف مالک همسرشه و زن به عنوان یک "انسان" در زندگی مشترک هیچ اختیار و حقی از جمله خروج از منزل،تایین محل زندگی، کار، خروج از کشور، طلاق، حضانت فرزند و....نداره!
  اگر مرد و زن به عنوان انسان برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند، باید "وظایف" برابر(نه یکسان!) و هم چنین "حقوق و اختیارات" برابر داشته باشند!
  اصل این مطلب به نوع نگاهی بر می گرده که 1400 سال پیش در جامعه حاکم بوده و استاد گرامی هم با همین نگاه و در همین چارچوب به این سوال پاسخ گفته... روح حاکم بر این استدلال جنس مرد رو یک خداگونه روی زمین تصور می کنه که باید اعمال و رفتار جنس زن رو قضاوت کنه، زن رو تربیت کنه، تنبیه کنه و کلا این مرد هست که مرکز عالم هستی هستش. به نظرم نقطه اوج این استدلال همون جاییه که برای مردها دلسوزی می کنه که این چه زدنیه!!!!!!!.... حالا اگه یه ذره بخوایم همه چیز رو بر عکس کنیم، مثلا مردی مرتکب همین خطا می شه، چه حقی برای زن در این زمینه وجود داره جز اینکه محکوم بشه به اینکه برای همسرش کم گذاشته... خدا رو سپاس می گم که امروز زنان ایرانی زیر بار این استدلال های سست نمی رن و تلاش می کنند که در همه عرصه ها الگو و نمونه باشند. بخش بزرگی از جمعیت زنان این کشور حاضر نیستند در پس پرده ها و زیر سلطه افکار پوسیده، استعدادها و توانمندی هایشان را هدر دهند و اجازه نمی دهند که به شخصیت انسانی آنها با چنین استدلال هایی خدشه وارد شود.
  اخه مگه مردا کی هستند که باید زن را تنبه کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی